Konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje docenta-Pravni fakultet

Date:

Saturday, September 19, 2020 - 12:18
View the Attachment

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

 

PRAVNI FAKULTET

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i člana 190. Statuta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, broj: IUS-SENAT-11-1980/18 od 13.08.2018. godine, a u vezi sa utvrđenim prijedlogom Vijeća Pravnog fakulteta, broj: IUS-FLW-15-1645/20 od 11.09.2020. godine i saglasnosti Senata za objavu konkursa, broj: IUS-SENAT-11-1694/20 od 17.09.2020. godine, VD Dekan Pravnog fakulteta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), raspisuje sljedeći:

K O N K U R S

za izbor u naučnonastavna zvanja

Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se na Pravnom fakultetu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu za naučnonastavno zvanje docenta za naučne oblasti „Građansko pravo“ i „Državno i međunarodno javno pravo“, kako slijedi:

Red. broj

Naučna oblast

Nastavnik u zvanju docenta – broj izvršilaca sa punim radnim vremenom

1.

Građansko pravo*

1

2.

Državno i međunarodno javno pravo**

2

*Kandidat/Kandidatkinja treba da ima iskazan interes, te iskustvo u nastavi i praktično iskustvo u područjima međunarodnog privatnog prava, međunarodne trgovačke arbitraže i međunarodnog poslovnog prava.

**Kandidat/Kandidatkinja treba da ima iskazan interes, te iskustvo u nastavi i praktično iskustvo u područjima komparativnog prava, prava informacionih tehnologija, međunarodnog javnog prava i prava Europske unije.

Uslovi: Kandidati za izbor u naučnonastavna zvanja, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u naučnonastavno zvanje propisanih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Sa kandidatima koji budu izabrani u naučnonastavno zvanje docenta, IUS zaključuje ugovor na period za koji su izabrani u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca.

Kandidati uz prijavu na konkurs obavezno prilažu sljedeće:

Biografiju/Curriculum Vitae sa bibliografijom;

Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti, relevantnu za izbor u akademsko zvanje za koje se raspisuje konkurs;

Rješenje o priznavanju relevantne visokoškolske kvalifikacije ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja (za kandidate koji su visokoškolsku kvalifikaciju potrebnu za izbor u zvanje stekli u inostranstvu)1);

Objavljene naučne radove, uz naznaku publikacija u kojoj su radovi objavljeni i relevantne baze podataka u kojoj su radovi citirani odnosno uz dokaz o pozitivnoj recenziji najmanje dva recenzenta;

Dokument kojim se dokazuje izbor u prethodno akademsko zvanje (ukoliko je izvršen izbor);

Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje docenta u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju KS.

Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;

__________________

1) Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju odgovarajuće inostrane visokoškolske kvalifikacije prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog kandidata prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje i naučnu oblast za koju se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje, dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

IUS je posvećen jednakim mogućnostima i izboru kandidata na osnovu njihovih dosadašnjih rezultata. Takođe, prijave svih adekvatno kvalifikovanih osoba su dobrodošle. Međutim, pošto su žene trenutno nedovoljno zastupljene u ovoj konkretnoj kategoriji rada, prijave ove grupe su posebno dobrodošle.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija neće se vraćati.

VD DEKANESA

_______________________________

Assoc. Prof. dr Aliye Fatma Mataraci

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe